Aug
20
2015

Dragi gosti,
Dobro došli na stranice naše i Vaše udruge za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja.
Udruga Čajuša osnovana je 2010.g. sa temeljnim ciljevima:

  • nezavisna, finatropska organizacija (dio neprofitnog, nevladinog sektora) koja je posvećena zadovoljenju ključnih potreba i poboljšanja kvaliteta infrastrukture i podizanju razine turističkog naselja na lokalitetu Čajuše i Kupresa
  • promocija BiH turizma i turističh resursa, usvajanje svjetskih standarda i privlačenje stranih investicija u oblasti turizma i ekologije, te zdravog življenja
  • upoznavanje i educiranje građana, a posebno mladih o važnosti zaštite okoline
  • podrška projektima i programima čiji je sadržaj poboljšavanje kvaliteta i razvoja infrastrukture, turističg naselja Čajuša, razvoj i promocija turizma, domaćih i autohtonih proizvoda kao i zaštite okoline
  • promocija suvremenih ekoloških standarda i zdravih tehnologija
  • suradnja sa udruženjima i fondacijama koje se bave turizmom, zaštitom okoline, planiranjem, alpinizmom, lovom i ribolovom, te sa udruženjima koja se bave promocijom i zaštitom domaćih autohtonih proizvoda
  • razvoj usluga u domenu turizma i ekologije, organiziranje škola u prirodi i kampova za mlade

 

Udruga djeluje na teritoriji Kupresa i Hercegbosanske Županije
Sjedište Udruge je : 80320 Kupres Čajuša bb, Bosna i Hercegovina

Ažurirano Četvrtak, 20 Kolovoz 2015 10:59
 
Aug
20
2015
Statut udruge

Na osnovu članaka 20, i 22 Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine 
(„Sl. novine F BIH“ br. 45/02) Utemeljitelji Udruge građana „Čajuša“ Kupres su osnivačkoj
sjednici održanoj dana 7.veljače 2010. godine, donijeli:
 
S T A T U T
Udruge građana „Čajuša“  
 
I OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom Udruge građana „Čajuša“  (u daljem tekstu: Udruga) regulira:

-    naziv, skraćeni naziv i sjedište Udruge
-    ciljeve Udruge;
-    zastupanje i predstavljanje Udruge
-    organe Udruge, ovlasti,  način njihovog imenovanja i opoziva, trajanje mandata,
  nadležnost, kvorum, pravila glasanja, uključujući i pitanja o kojima se odlučuje
  kvalificiranom većinom, funkciju lica 
  koje saziva Skupštinu, te uvjete i način za  raspuštanje
-    opis oblika i sadržaja  pečata i oblik amblema Udruge
-    pravila stjecanje i raspolaganje imovinom Udruge
-    način donošenja financijskih izvještaja i izvještaja o radu
-    postupke za izmjenu i dopunu Statuta, kao i postupke donošenja ostalih općih akata
-    uvjete i način učlanjenja, prestanak članstva, prava, dužnosti i odgovornost članova
  Udruge
-    uvjete i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada Udruge, 
uključujući 
  sva pravila glasovanja za koje je potreban poseban kvorum ili kvalificirana većina
-    kriterije za raspolaganje imovinom Udruge u slučaju prestanka rada Udruge

Članstvo u Udruzi mogu steći svi građani Bosne i Hercegovine koji poštuju Statut Udruge.

II NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE

Članak 2.
Naziv Udruge je : Udruga građana „Čajuša“ 
III CILJEVI UDRUGE

Članak 3.
Udruga djeluje na teritoriji Kupresa i Hercegbosanske županije
Sjedište Udruge  je : 80320 Kupres Čajuša bb, Bosna i Hercegovina

Članak 4.
Ciljevi i djelatnosti Udruge  su:
-    nezavisna, finantropska organizacija (dio neprofitnog, nevladinog sektora) koja je
  posvećena zadovoljenju ključnih  potreba i poboljšanja kvaliteta infrastrukture i
  podizanju  razine turističkog naselja na lokalitetu Čajuše i Kupresa
-    promocija BiH turizma i turističkih resursa, usvajanje svjetskih standarda i
  privlačenje stranih investicija u oblasti turizma i ekologije, te zdravog življenja
-    upoznavanje i educiranje građana, a posebno mladih o važnosti zaštite okoline
-    podrška projektima i programima čiji je sadržaj poboljšanje kvaliteta i razvoja 
  infrastrukture, turističkog naselja  Čajuša, razvoj i promocija turizma, domaćih i
  autohtonih proizvoda kao i zaštite okoline
-    promocija suvremenih ekoloških standarda i zdravih tehnologija
-    suradnja sa udruženjima i fondacijama koje se bave turizmom, zaštitom okoline, 
  planinarenjem, alpinizmom,lovom i ribolovom, te sa udruženjima koja se bave promocijom i 
  zaštitom domaćih autohtonih proizvoda
-    razvoj usluga u domenu turizma i ekologije organiziranje škola u prirodi i kampova 
  za mlade

IV ORGANI UDRUGE

Članak 5.
Organ upravljanja Udrugom su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Članak 6.
Skupština je naviše tijelo Udruge i broji 9 članova, čiji mandat traje 4 godine, sa 
mogućnošću ponovnog izbora.
Skupština se saziva najmanje jedanput godišnje (redovita Skupština). Izborna sjednica
Skupštine se održava svake 4 (četiri) godine.
Skupštinu saziva Upravni odbor, a predsjedava predsjednik Skupštine, koji je automatizmom 
i predsjednik Upravnog odbora.
Upravni odbor može po potrebi sazvati i izvanrednu sjednicu Skupštine, a istu je obvezan 
sazvati i na zahtjev najmanje 1/3 članova Skupštine, u roku od 30 dana od prijema zahtjeva.
Odluke Skupštine donose se većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine. Odluke koje se 
odnose na statusna pitanja Udruge, donošenje i izmjene i dopune Statuta donose se 
dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova Skupštine

Skupština je nadležna za: 
- donošenje ili priznavanje Statuta i drugih akata utvrđenih Statutom;
- odlučivanje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji i prestanku rada, kao i o drugim
  statusnim  promjenama Udruge;
- prijem, usvajanje i podnošenje dokumentacije, informacija i ostalih izvještaja ili
  materijala u skladu sa  zakonom; 
- razmatranje i usvajanje Godišnjih planova i programa rada i financijskih izvještaja;
- imenovanje Upravnog i Nadzornog odbora
- izbor predsjednika Skupštine, koji predstavlja Udrugu
- davanje tumačenja odredbi Statuta
- odlučivanje o drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom

Članak 7.

Upravni odbor ima pet članova, koji bira Skupština.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.
Mandat članova Upravnog odbora može prestati i na njegov zahtjev ili smrću člana Upravnog 
odbora
Umjesto člana Upravnog odbora kome je prestao mandat iz razloga naznačenih u čl. 7.  ovog
Statuta imenuje se drugi član Upravnog odbora, kome traje mandat onoliko koliko je trebao 
trajati mandat članu kome je prestao mandat.
Odluke i zapisnici sa sjednica Upravnog Odbora biće u pisanoj formi i moraju biti potpisani 
od strane predsjednika Upravnog odbora ili osobe koju on/ona ovlasti.
Odluke Upravnog odbora donose se većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.
Upravni odbor se sastaje najmanje jednom u tri (3) mjeseca.
Predsjednika UO imenuje Skupština i on uz predsjednika Skupštine predstavlja i zastupa
udrugu.
Predsjednik Upravnog Odbora saziva sastanak i obavještava sve članove najmanje 7 dana prije
dana održavanja
sastanka.
Članovi Upravnog Odbora mogu primati naknadu za razumne putne i druge troškove nastale u
vezi sa radom i funkcijama članova Upravnog Odbora.

Opoziv članova Upravnog odbora vrši se ukoliko članovi Upravnog odbora:
- ne provode ciljeve Fondacije, utvrđene Odlukom o osnivanju i Statutom Udruge; 
- ne provode odluke i zaključke Upravnog odbora i 
- svojim radom i ponašanjem štete ugledu Udruge

Članovi Upravnog odbora ne mogu biti: 
- maloljetne osobe; 
- osobe zaposlene u Udruzi;  
- tajnik; 
- osobe protiv kojih se vodi krivični postupak; 
- osobe za koje se osnovano može pretpostaviti da neće moći ostvarivati ciljeve Udruge. 

Upravni odbor Udruge nadležan je za:
- upravljanje imovinom Udruge i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom
- ostvarivanje ciljeva Udruge
- predlaganje Skupštini izmjena i dopuna Statuta, Godišnjih planova, Izvještaja o radu i 
  Financijskih izvješća
- imenovanje i razrješenje tajnika udruge
- donošenje općih akata na temelju Statuta i Zakona
- donošenje izbornih pravila
- provođenje godišnjeg popisa imovine Udruge
- za odlučivanje i o drugim pitanjima, koja ne spadaju u nadležnost Skupštine

Članak 8.
Osnivači imenuju članove Upravnog odbora u prvom mandatu.
Članak 9.
Nadzorni odbor broji 3 (tri) člana, koje imenuje Skupština na mandatni period od 
4 (četiri) godine.
Nadzorni odbor bira svog predsjednika

Nadzorni odbor nadležan je:
- pravilnost primjene Statuta
- kontrolu cjelokupnog godišnjeg  poslovanja o čemu podnosi izvještaj Skupštini
- kontrolu godišnjeg popisa
- izvještavanje Skupštine o uočenim nepravilnostima
- pokretanje inicijative za smjenu Upravnog odbora i predsjednika u slučaju ozbiljnijeg
  kršenja Statuta i u tu svrhu može zatražiti sazivanje izvanredne Skupštine

Odluke i zaključci Nadzornog odbora donose se većinom glasova Nadzornog odbora.

V ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANE

Članak 10.
Ovlaštene osobe za predstavljanje i zastupanje Udruge su tajnik i predsjednik Skupštine
i Upravnog odbora Udruge.
Tajnika imenuje Upravni odbor, na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

 
Članak 11.
 Tajnik:
- rukovodi i organizira rad Udruge; 
- inicira i predlaže Upravnom odboru akte i odluke; 
- donosi odluke o pravima i obavezama zaposlenika iz radnog odnosa; 
- donosi poslovne odluke,  koje se odnose na tekuće i operativno poslovanje Udruge; 
- priprema izvješća o radu za Upravni odbor; 
- provodi odluke i stavove Upravnog odbora; 
- odgovara za zakonitost Udruge i 
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Upravnog odbora.

VI OPIS OBLIKA I SADRŽAJ PEČATA I AMBLEMA F0NDACIJE

Članak 12.
Pečat Udruge je okruglog oblika, promjera 30 mm, sa tekstom uz rub pečata: 
Udruga građana „Čajuša“ Kupres, na latiničnom  pismu, a u sredini pečata  stiliziran
je oblik stabla jele.
Za čuvanje i upotrebu pečata odgovoran je tajnik ili osoba koju on/ona ovlasti.
Amblem Fondacije je stiliziranog pravokutnog oblika na kome je stilizirani oblika
šumovite planine, sa žičarom za skijaše. Na vrhu amblema je natpis Udruga građana, 
a na dnu amblema natpis "Čajuša ” Kupres.

VII ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 13.
Članstvo u Udruzi mogu steći svi građani BiH bez obzira na rasnu, nacionalnu, etničku,
spolnu pripadnost, kao i pravne i druge osobe iz zemlje i inozemstva.
Članovi mogu biti: redoviti, pomažući i počasni.
Udruga vodi popis članstva.
Redoviti član je svaka osoba koja popuni pristupnicu i  prihvaća Statut, svrhu i
ciljeve Udruge.
Pomažući član je svaka fizička i pravna osoba, koja materijalnim sredstvima i
aktivnošću sudjeluje u ostvarivanju svrhe, ciljeva i zadataka Udruge.
Počasno članstvo može steći svaka fizička i pravna osoba, koja ima posebne zasluge
za ostvarivanje svrhe, ciljeva i zadataka Udruge
Članstvo u Udruzi prestaje:
- samovoljnim istupanjem člana
- isključivanjem u slučaju kada član narušava statutarne norme i kada šteti ugledu 
  ili narušava  interese Udruge
VIII PRAVILA UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA IMOVINE UDRUGE

Članak 14.
Udruga imovinu stječe iz članarine, donacija, sredstava dodijeljenih iz proračuna 
grada, županije, entiteta ili države, darova pravnih i fizičkih osoba ukoliko ne 
utječu na neovisnost rada Udruge i njenih članova, 
vlastite gospodarske aktivnosti i drugih prihoda sukladno zakonu i Statutu.
Udruga može posjedovati nekretnine, materijalna i nematerijalna dobra, kao i druge
vrste svojine stečene na 
zakonit način. Udruga ima pravo vlasništva na takvom svojinom, uključujući pravo na
posjedovanje, korištenje i raspolaganje u skladu sa odlukama svojih upravnih tijela
i u skladu sa ovim Statutom i zakonima Bosne i Hercegovine.
Sredstva Udruge mogu se koristiti samo u skladu sa ciljevima Udruge,
zakonom i ovim Statutom. 

Članak 15.
Svoja financijska sredstva Udruga će voditi na odgovarajućem bankarskom računu.
Udruga može nesrodne privredne djelatnosti ostvarivati preko posebno osnovanog gospodarskog
subjekta.
Sva financijska sredstva Udruge biće korištena u skladu sa pozitivnim zakonskim 
propisima u Bosni i Hercegovini.
Fondacija će voditi i čuvati poslovne knjige u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima
u Bosni i Hercegovini. 
Udruga će u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini pripremati 
godišnji financijski izvještaj. Godišnji izvještaj će biti usvojen od strane Skupštine  
najkasnije do 31. ožujka naredne kalendarske godine. Upravni Odbor može donijeti odluku da
se financijski izvještaj dostavi i drugim pravnim osobama.

Članak 16.

Upravni odbor donosi Odluku o uplati sredstava  za:
- kapitalne izdatke; 
- dodjela sredstava za  projekte i programe i poslovne odluke koje prelaze iznos od 
  20.000,00 KM. 

Sredstva Udruge mogu se koristiti za ostvarivanje ciljeva kojima se bavi Udruga. 

Za korištenje sredstava Udruge za posebne projekte i programe neophodno je osigurati da
mogući korisnici sredstava:

- budu na javan i jednakopravan način obaviješteni o mogućnostima i uvjetima korištenja 
  sredstava; 
- posjeduju programe i projekte iz kojih je vidljivo da se njima doprinosi razvoju
  infrastrukture razvoju  turizma i zaštiti i  unapređenju zaštite okoline.

Odluku o dodjeli sredstava Udruge za posebne projekte i programe donosi Upravni odbor.
 
IX POSTUPCI ZA IZMJENU STATUTA, KAO I OVLAŠTENJE
I POSTUPCI DONOŠENJA OSTALIH OPĆIH AKATA

Članak 17.
Skupština na prvoj redovitoj sjednici potvrđuje Statut Udruge. Izmjene i dopune Statuta
može pokrenuti Upravni odbor i tajnik Udruge. Statut se donosi dvotrećinskom većinom
svih članova.

X UVJETI  I POSTUPAK ZA PRIPAJANJE, RAZDVAJANJE,
TRANSFORMACIJUILI PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 18.
Udruga prestaje sa radom dobrovoljno ili po sili zakona pod uvjetima iz zakona.
Odluku o pripajanju, transformaciji ili prestanku rada Udruge donosi Skupština 
dvotrećinskom većinom svih članova.

Pripajanje, transformacija ili prestanak rada Udruge mogu se izvršiti pod uvjetom: 
- da ne postoje zakonske smetnje za statusnim promjenama; 
- da je dat prijedlog pokrenut od Upravnog odbora ili direktora i 
- da postoji elaborat o ekonomskoj opravdanosti statusnih promjena.

XI KRITERIJI ZA RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE
U SLUČAJU PRESTANKA RADA UDRUGE

Članak 19.
Udruga prestaje sa radom u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije
Bosne i Hercegovine.
U slučaju dobrovoljnog prestanka Udruge odluku o raspoređivanju imovine i sredstava Udruge,
donosi Skupština Udruge.
Skupština će prethodno odlukom utvrditi obaveze Udruge, preostalu vrijednost imovine i 
sredstava, pojedinačno organizacije i pojedince kojima se dodjeljuje imovina i sredstva, 
kao i ovlaštene osobe koje će realizirati odluku.
U slučaju prestanka rada po sili zakona, raspodjelu preostalih sredstava utvrđuje nadležni
organ sukladno zakonu.

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.
Izmjene i dopune Statuta vrše se na način utvrđen ovim Statutom.
Ovaj statut stupa na snagu danom usvajanja a početi će se primjenjivati danom upisa Udruge
u odgovarajući Registar kod nadležnog ministarstva.

Kupres, 7. veljače 2010.g.

Predsjednik Skupštine

Ažurirano Četvrtak, 20 Kolovoz 2015 10:59
 
Top

Copyright © 2015 Cajusa. Deigned by G & S . Sva prava zadržana.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def